Uit de bestuurskamer van het KNGF 7 juli 2014

28

Wij houden u graag op de hoogte. Dit is onze derde “Uit de bestuurskamer”. Wij krijgen signalen dat niet alle leden deze berichten ontvangen. We hebben kantoor opdracht gegeven de procedure te controleren. Wanneer u hoort van leden die deze mailings niet ontvangen, graag een mail naar: bestuur@kngf.nl. U kunt al onze berichten hier terug lezen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

In deze derde “Uit de bestuurskamer” vier onderwerpen:

 1. communicatie met de verzekeraars over de bestuurswisseling en de daarmee samenhangende beleidsverandering
 2. ons overleg met De Friesland
 3. status praesens ten aanzien van KIB
 4. het rapport van Motivaction.

1. Communicatie over beleidsverandering met de verzekeraars

We hebben de verzekeraars een brief gestuurd om hen te informeren over de bestuurswisseling bij het KNGF en de consequenties daarvan. Bij deze brief hebben we de tekst met onze visie op KIB gevoegd.

Bij de verzending van ons bericht is een fout gemaakt. De aanhef van de mail naar de verzekeraars was aan de minister gericht in plaats van aan de verzekeraars. We hebben deze fout onmiddellijk laten corrigeren toen we daarover geïnformeerd werden. We hebben binnen de organisatie een procedure vast laten leggen om dit soort calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

2. Overleg met ziektekostenverzekeraar De Friesland

Op 2 juli hebben wij bestuurlijk overleg gehad met zorgverzekeraar De Friesland. Aanleiding: de problemen met de machtigingsprocedure voor langdurige behandeling bij niet-chronische indicaties, de 36+ regeling. Daarnaast stond onze visie op kwaliteitsbeleid en transparantie op de agenda. Het was een constructief gesprek waarin we concrete afspraken hebben kunnen maken.

Machtigingsprocedure 36+

De voorzitter van RGF Het Noorden gaat ondersteund door kantoor de vereenvoudiging van de machtigingsprocedure uitwerken en aan De Friesland voorleggen.
De Friesland geeft slechts in uitzonderlijke gevallen een machtiging voor meer dan 36 behandelingen. Komend jaar zal De Friesland dat in haar polisvoorwaarden expliciet vermelden. Dit om te voorkomen dat fysiotherapeuten geconfronteerd worden met patiënten die verwachten onvoorwaardelijk aanspraak te kunnen maken op onbeperkte fysiotherapie.

Kwaliteitsbeleid en transparantie

We hebben uitgelegd waarom we besloten hebben nu niet over te gaan tot de oprichting van de Stichting Landelijke Database Fysiotherapie en tot een landelijke uitrol van KIB. De Friesland heeft begrip voor onze argumenten. De problemen bij het bepalen van goede en werkbare indicatoren herkennen zij. Meetinstrumenten ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek zijn vaak te arbeidsintensief voor toepassing in de dagelijkse praktijk. De verzekeraar kan zich vinden in een beleid dat aansluit bij de PROMS van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Naast borging van kwaliteit via CKR heeft de verzekeraar behoefte aan indicatoren voor disfunctioneren.
In september hebben we een conferentie met De Friesland over het verdere beleid. Daarbij nodigen we ook andere partijen uit die zich met transparantie van de zorg bezighouden.

3. Status praesens ten aanzien van KIB

We krijgen vragen over hoe we KIB gaan herijken. Afgelopen weken hebben we over een aantal zaken besluiten moeten nemen. Verzekeraars zijn bezig met de contracten 2015 en vragen daarom nu duidelijkheid.
Komende tijd laten wij ons verder informeren om te bepalen hoe KIB ons kan helpen om te komen tot werkbare indicatoren voor de gevraagde transparantie in de zorg.

Op dit moment is de lijn als volgt:

 • We richten vooralsnog geen gezamenlijke Stichting Landelijke Database Fysiotherapie op met NPCF en zorgverzekeraars. Er is nog te veel onduidelijkheid over werkbare indicatoren, tijdsbeslag van KIB en financiële consequenties.
 • Het principe van pilots is dat ze eindig zijn. Ten aanzien van de pilots met KIB is de planning als volgt:
 • de wetenschappelijke pilots lopen vooralsnog door;
 • nieuwe wetenschappelijke pilots kunnen ontwikkeld worden;
 • de landelijke pilot op vrijwillige basis loopt door tot begin van het vierde kwartaal. Over de exacte looptijd ontvangen de deelnemers de komende tijd informatie.

De verzamelde data zijn bestemd voor wetenschappelijk onderzoek en feedback aan de deelnemende praktijken/fysiotherapeuten.

We willen graag uw inbreng over KIB. Na de zomer gaan we uw mening digitaal peilen.

4. Motivaction

Begin dit jaar heeft Motivaction een onderzoek gedaan naar de reden van afwijzing van de statutenwijziging en mogelijke andere punten van onvrede binnen de vereniging.

De kernpunten zijn:

 • de leden hebben de statutenwijziging afgewezen omdat zij vreesden minder invloed te krijgen
 • de leden zijn ontevreden over de belangenbehartiging door het KNGF.

Het hele rapport vindt u hier.

Het rapport bevestigt onze visie ten aanzien van de noodzakelijke veranderingen in onze vereniging. Wij werken graag samen met u aan een beter KNGF. We zullen na de zomer via digitale meningspeilingen uw visie op een aantal onderwerpen vragen. In de Algemene Vergadering van uw RGF kunt u uiteindelijk uw stem uitbrengen over de beleidsvoorstellen die we met uw input op gaan stellen. Voor verandering van beleid is uw stem (dus uw aanwezigheid!) op uw RGF van doorslaggevend belang.
Henk Jansen, Kitty Bouten en Arjen van Zon

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl