In de contracten van vrijwel alle verzekeraars worden de bij het Keurmerk aangesloten praktijken volgend jaar een hoger tarief toebedeeld. Wij (de Stichting Keurmerk Fysiotherapie) beschouwen dit als een waardering voor de door ons en de Keurmerk praktijken ingezette activiteiten en als een mooi resultaat van de gebruikte overlegstrategie.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Naar aanleiding van deze situatie hebben er op initiatief van de voorzitter van het KNGF de laatste weken wederom gesprekken plaatsgevonden over vormen van samenwerking met het KNGF. In het nieuws is op dit moment de raadpleging die het KNGF onder haar leden zal houden. Zij vraagt hierin de leden hun mening te geven over de door het KNGF te ondernemen stappen. Ik geef hieronder aan wat ons standpunt is met betrekking tot samenwerking met het KNGF, in het besef dat dit slechts een korte samenvatting van een genuanceerder verhaal kan zijn.

Allereerst wil ik graag een misverstand uit de wereld helpen; gebeurtenissen uit het verleden spelen geen rol. Ook is onze ultieme doelstelling één kwaliteitshuis met daarbij behorende activiteiten. Daar ligt dus geen belemmering, ergo, onze intentie is te komen tot samenwerking.

Waarom is dit tot nu toe dan niet gebeurd?

Dat er überhaupt een Keurmerk Fysiotherapie is gestart en dat het KNGF en de SKF in de afgelopen jaren elkaar niet hebben gevonden werd veroorzaakt door een fundamenteel verschil van inzicht in de wijze waarop de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen bevorderd zou moeten worden en door een verschil van mening over de meest effectieve wijze waarop we ons vak kunnen positioneren in de gehele Gezondheidszorg. Dit is met recht een cultuurverschil tussen de beide partijen, leidend tot niet met elkaar verenigbaar gedrag, zich uitend in zowel handelen aan onderhandelingstafels, als in de wijze van communiceren en de manier waarop kwaliteit van handelen wordt gestimuleerd.

Vanaf de start van het Keurmerk gaan wij ervanuit dat kwaliteit van zorg per definitie voorop staat. Goede zorg lever je primair voor jezelf en voor de patiënt. In de gesprekken rond positionering en financiering van die zorg kan dan een product met borging van kwaliteit en doelmatigheid worden ingebracht, dat maakt het gesprek gemakkelijker. In die gesprekken zetten wij in op het vinden van raakvlakken, niet op de confrontatie op basis van verschillen. Zoals in ons jaarverslag staat omschreven “resultaten zijn het argument, rede en respect het instrument”. Deze strategie heeft ons en de bij ons aangesloten praktijken veel gebracht en naar wij geloven ook de fysiotherapie als vak. Duizenden therapeuten die aan peer review doen, honderden praktijken die elkaar visiteren, een plus systematiek die is omgebogen van dossiertoetsing naar inhoudelijke kwaliteit; het is een resultaat dat wij niet verloren willen laten gaan.

Wij merken echter dat het KNGF zich ook steeds verder in deze richting beweegt. Dat biedt perspectief en daarom zijn we opnieuw met het KNGF in gesprek.
Wij zijn als Keurmerk bereid om in te leveren op onze huidige positie en inkomsten, bedrijfsmatig gezien wellicht een blunder, maar met de wetenschap dat samenwerking ook meer mogelijkheden biedt om anderen mee te nemen in onze visie, om gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en producten, om invloed uit te kunnen oefenen op het kwaliteitsbeleid van de hele beroepsgroep en om door een gezamenlijke dataverzameling een nog sterkere onderbouwing te kunnen leveren naar externe stakeholders. Maar misschien nog het belangrijkst, door de energie die nu in onderling gedoe wordt gestoken te benutten voor de ontwikkeling en positionering van ons vak. In dit streven weten we ons gesteund door vele collegae, ook binnen het KNGF, door de beroepsinhoudelijke verenigingen en door de constructieve inzet van de voorzitter van het KNGF. Voorwaardelijk is echter wel dat wij te allen tijde onze doelen blijvend kunnen nastreven en de door ons gehanteerde succesvolle strategie onverminderd overeind blijft.

Op dit moment worden onderling voorstellen uitgewisseld. Dit is en blijft een lastig traject, immers, als gezegd, wij zijn bereid om in te leveren voor een vorm van samenwerking, maar we moeten borgen dat onze doelen middels de gehanteerde strategie blijvend zijn te verwezenlijken. Bovendien willen we ook de inbreng van onze deelnemers laten meewegen voordat ergens een definitieve handtekening onder staat. Een raadpleging van onze deelnemers zal dan ook op korte termijn nog plaatsvinden. Kortom, we werken er hard aan maar de uitkomst is nog onzeker.

Met vriendelijke groet en succes met uw werk deze en de komende weken,

Namens bestuur SKF,

Dr. H (Henri) Kiers
Voorzitter SKF

Henri Kiers

2 REACTIES

 1. Een zelfingenomen en lang betoog van Henri Kiers (vroeger bestuurslid van KNGF die indertijd beweerde dat je binnen 5 minuten een auditproof EPD kan opstellen, inclusief meetinstrumenten) doordrenkt met arrogantie. Alles is bespreekbaar mits het KNGF de lijn van Keurmerk overneemt.
  Dit moet het KNGF niet doen! Niet voor niets is het huidige KNGF bestuur gekozen op een programma dat zich verzette tegen de zorgverzekeraars-minnende kandidaten die binnen een week nadat zij verslagen waren direct het Keurmerk oprichtten. Hetgeen zij dus lang vóór de verkiezingen hadden bekokstoofd.
  Het Keurmerk zal heel wat overbodige bureaucratie moeten inleveren wil het een aantrekkelijke partner kunnen worden voor de leden van het KNGF. Het zal zich om te beginnen moeten profileren als belangenbehartiger van fysiotherapeuten, vervolgens zich duidelijk moeten inspannen om de regeldruk en de administratieve onzinnige belasting drastisch af te schaffen en vooral stelling te durven nemen tegenover zorgverzekeraars.
  Als je de voorwaarden ziet waaraan fysiotherapeuten moeten voldoen om überhaupt tot het Keurmerk te mogen toetreden, dan heb ik daar een zeer hard hoofd in. Sowieso is dat slechts haalbaar voor grote, bureaucratisch geleide praktijken.

 2. Francis; je reactie is me uit het hart gegrepen, maar er is nog meer…
  Wij hebben de periode Kiers/Huiskamp in onze regio natuurlijk ook intensief mogen meemaken. Op onze drukbezochte ALV werd door hen gesteld, dat als we niet aan hun eisen zouden voldoen, ons royement van het KNGF boven het hoofd hing. Mijn reactie was ‘of ze gek geworden waren’. Het antwoord was: “Dan lazer je maar op”.
  Dit was natuurlijk de gewelddadige opmaat naar een NSB-achtige collaboratie bv. met ZK. Redelijk fascistoïde; toen en nu.
  Kwaliteit te onderscheiden verlangt een kennersoog. Een fysiotherapeut die na afstuderen, nascholing volgt, zijn vakliteratuur bijhoudt en patiënten integer behandeld is van kwaliteit. Bovendien deze fysiotherapeut is intellectueel zelfstandig en uniek. Vandaar dat visitatie zo belangrijk kan zijn. Je zult echter Kiers/Huiskamp SKF op bezoek krijgen.
  Er bestaat zoiets als het zelf-determinerend vermogen van patiënten. Daar is onze DTF 2006 tenslotte wetenschappelijk op gebaseerd.
  Beste KNGF’ers blijf a.u.b. bij ons KNGF en gedraag je koninklijk. Dan maar even geen ‘Plus-gebeuren’ en ZK; hoe slecht dat momenteel ook uitkomt.
  Met ons KNGF en Quido van Woerkom zullen we moed moeten blijven tonen en we moeten en mogen geen energie verloren laten gaan. Ron Allard

Reacties zijn gesloten.