SKF en het KNGF zijn teleurgesteld bekend te moeten maken dat het samengaan nu niet lukt. Ondanks twee jaar intensief overleg en een gedeeltelijke samenwerking, kunnen de afspraken nu niet worden vastgelegd in een formeel samengaan. De twee werelden komen niet voldoende overeen om over te gaan tot een fusie.
Het KNGF en SKF dragen er zorg voor dat de registratie van fysiotherapeuten en praktijken doorlopen. Beide partijen zullen zelfstandig hun achterban informeren over hoe men verder omgaat met deze teleurstelling. Het is wel de bedoeling dat de al gerealiseerde fusie in de accreditatie van scholingen blijft bestaan.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Allereerst overheerst bij ons de verslagenheid. De mateloze inzet van mensen en middelen heeft niet geleid tot een succesvolle fusie. Dat is een gegeven waar wij ook nog eens goed op moeten reflecteren.

Wat is er niet goed aan dit 100-leden initiatief?

In het door de ALV van het KNGF aangenomen 100-leden initiatief staat kort gezegd dat wanneer een verzekeraar op enige manier “selectief shopt” in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, op een extra ALV ter besluitvorming moet worden voorgelegd dat de werking c.q. inschrijving in het kwaliteitsregister geschorst dient te worden tot het moment dat er geen zorgverzekeraar meer is die een dergelijke vereiste in haar inkoopvoorwaarden heeft staan.

Hoewel we de aanleiding voor dit voorstel heel goed begrijpen bereikt dit voorstel precies het tegenovergestelde van wat de indieners beogen: het maakt de beroepsgroep nog meer afhankelijk van verzekeraars. Als er slechts één verzekeraar is die een inkoopvoorwaarde opneemt in haar contract, dan kan het complete kwaliteitshuis worden gestopt. Het gevolg zal zijn dat alle andere verzekeraars dit gat zullen vullen en ook in hun contracten weer uitgebreide voorwaarden zullen opnemen. Als wij een gat laten vallen rond kwaliteit zal dit onherroepelijk gevuld worden door externe partijen. Dat kan niet en dat mag niet. Kwaliteit is van de beroepsgroep. Wij bepalen wat de kwaliteitseisen zijn.

Het inzetten van werken aan kwaliteit in onderhandelingen is in strijd met ons uitgangspunt: we werken aan kwaliteit van zorg met onszelf in de regie, vanuit de wens optimale zorg voor de patiënt te kunnen leveren en vanuit de trots op ons vak. Wij hebben zelf de regie over kwaliteit en willen die niet afhankelijk maken van de gedragingen van één of meerdere verzekeraars.

Samenwerking met KNGF en het 100-leden initiatief

In de deelnemersraadpleging van eind 2022 heeft 80% van de deelnemers in Keurmerk zich uitgesproken voor samenwerking met het KNGF. Maar…. als het 100-leden initiatief bij het KNGF in stand zo blijven slonk dit percentage voorstanders tot 40%.
Om die reden hebben we het KNGF-bestuur meerdere malen laten weten dat om de samenwerking door te laten gaan het besluit over het 100-leden initiatief “concreet, ondubbelzinnig en onomkeerbaar moet worden teruggedraaid. Een afzwakking of nuancering door het bestuur van het KNGF is onvoldoende”.

Welk besluit neemt het bestuur KNGF?

We hebben afgelopen maandag het formele standpunt van het bestuur KNGF m.b.t. het 100 ledeninitiatief en de extra ALV ontvangen. Tot onze grote spijt moeten we constateren dat het bestuur KNGF geen afstand neemt van de inhoud van het 100-leden voorstel. Bovendien stelt het KNGF aanvullend dat “het opkomen voor belangen van een bepaalde groep fysiotherapeuten in het Kwaliteitshuis nooit mag resulteren in het aantasten van belangen van een andere groep fysiotherapeuten.”

Dat blokkeert vrijwel iedere innovatie die gepaard gaat met een betere vergoeding. Wij zijn er juist voor om praktijken die iets extra’s willen doen een goede plaats te gunnen in het zorgstelsel. Met bijpassende vergoeding. Door het Keurmerk wordt niemand uitgesloten, iedereen mag meedoen. Maar als praktijken of therapeuten niet mee willen doen mag dat innovatieve, vooruitstrevende praktijken er niet van weerhouden om wel door te gaan.

Dat overwegende hebben we helaas moeten besluiten dat we op dit moment de samenwerking met het KNGF niet verder kunnen en mogen voortzetten. Het is naar onze deelnemers niet verantwoord om in zee te gaan met een organisatie die de continuïteit van onze uitgangspunten en ons DNA niet kan garanderen. Dit achten wij te meer onverantwoord omdat de positie die onze deelnemers en de SKF de afgelopen jaren in de samenwerkingsrelatie met externe partijen hebben gerealiseerd, ernstig in gevaar komt en waarschijnlijk ten einde zal komen.

Wat betekent dit voor de keurmerk-praktijken?

De uitvoering van ons Keurmerkregister is de afgelopen maanden in de vertrouwde handen van onze eigen mensen gebleven. Wel heeft de gang van zaken in de integratie met het KNGF ertoe geleid dat een aantal van onze mensen besloten heeft elders te gaan werken. Deze vacatures gaan we nu op korte termijn invullen. We gaan dus op volle kracht verder en werken er hard aan dat deze stap geen voor jou in de praktijk merkbare gevolgen heeft.

Daar waar er door de al ingezette integratie onduidelijkheden zijn ontstaan tussen de registraties van individuele fysiotherapeuten in relatie tot de registratie van hun praktijk, zullen we deze zo snel en goed mogelijk oplossen. We zullen daar waar dat ook maar kan, rekening houden met mogelijk vervelende consequenties voor individuele therapeuten. We gaan hard aan de slag met daar een overgangsregeling voor te treffen. Daar komen we op terug.

Tot slot

Dit is een tegenslag, maar we laten ons niet uit het veld slaan! Fysiotherapie is een vak met een enorm potentieel voor de zorg, een potentieel dat bij lange na niet wordt benut. Om dat te bereiken gaan we met hernieuwde energie verder zoals je van ons gewend bent. Met innovatieve projecten, met flitsende ideeën rond (inter)professionele samenwerking, ‘peer learning’, substitutie van zorg, aantonen van de meerwaarde van fysiotherapie, betere en leuke manieren om ons verder te ontwikkelen, en ook met projecten waarlangs het financieel mogelijk wordt om die rol te pakken. Met een gezonde bedrijfsvoering en kijkend naar alternatieve vormen van financieringen. We stropen de mouwen op en gaan weer aan de slag!

Henri Kiers


Update 15 juni 2023

Toch gelukt… SKF en KNGF gaan nauw samenwerken

SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie) en KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) zijn verheugd om aan te kondigen dat ze werken aan een nauwe samenwerking om een robuust Kwaliteitshuis Fysiotherapie te creëren met de intentie om op termijn samen te gaan. Deze samenwerking is bedoeld om de kwaliteit en positie van het vakgebied verder te versterken en de slagkracht van het SKF en KNGF te vergroten.

Na vastgelopen gesprekken in januari, heeft een nieuwe delegatie vanuit KNGF in februari contact opgenomen met SKF. De eerste besprekingen tussen de twee partijen hebben geleid tot een positieve en gelijkwaardige samenwerkingssfeer. Op basis van deze positieve ontwikkelingen en de waardevolle input van onze deelnemers in december en januari, heeft SKF een substantieel aanbod gedaan aan het KNGF.

Het aanbod omvat het onderbrengen van het individuele register van SKF in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie samen met het KRF van het KNGF. Het Basispraktijkregister zal vanaf hetzelfde moment onder het kwaliteitshuis vallen. Het praktijkregister Label Keurmerk blijft onder beheer en borging van SKF, met de intentie om dit label op termijn ook onder te brengen in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. KNGF heeft het aanbod van SKF zeer gewaardeerd en erkent de waarde ervan.

Het bestuur van SKF en de delegatie van KNGF zullen nu gezamenlijk aan de slag gaan om dit aanbod verder uit te werken. Een praatstuk zal worden opgesteld in afstemming met de delegatie, waarin praktische zaken voor de samenwerking worden besproken, zoals aansturing, data, beleidsbepaling, enzovoort. De delegatie zal actief betrokken blijven in het verdere proces. Op dit moment lijkt het niet nodig om de eerder vastgestelde reglementen aan te passen. Heel praktisch voor de individuele fysiotherapeut: tot nader bericht volgt blijven alle inschrijvingen voor het individuele register zoals ze zijn.

SKF is ervan overtuigd dat deze belangrijke stap zal bijdragen aan een solide en toekomstbestendig Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor de gehele beroepsgroep. De SKF blijft zich inzetten voor innovatie, peer learning en het bevorderen van een sterke positie van het vakgebied in de zorg, zoals in de afgelopen jaren succesvol is gebleken. De nauwe samenwerking met de beroepsvereniging KNGF zal de slagkracht van beide organisaties vergroten.

Namens het bestuur en MT van SKF,

Harry Gosselink
Henri Kiers