Samen met het KNGF-bestuur deelden we een visie die een verandering zou brengen, een visie die uitgaat van het tonen van de kracht van ons vak, met cijfers, effectieve onderhandelingsstrategieën en een systeem waarin we van elkaar leren (peer learning). Het Kwaliteitskader is een logisch gevolg van deze visie.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

De Algemene Ledenvergadering van het KNGF heeft door het afwijzen van het Kwaliteitskader en het indienen van een motie van wantrouwen tegen dit bestuur laten zien dat dit niet de visie is van de meerderheid van de stemmende leden. Daarmee komt onvermijdelijk een einde aan de bespreking tussen SKF en KNGF over een mogelijk samengaan van beide organisaties.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons vak en de 8.000 aangesloten fysiotherapeuten. Wij beraden ons daarom momenteel samen met de Raad van Toezicht over een positieverandering van SKF. Zoals altijd zullen we ook onze deelnemers hierover horen.

Beleid en visie SKF

De SKF wil ervoor zorgen dat fysiotherapie in haar volle waarde wordt benut zodat mensen door een actieve leefstijl een gezonder leven kunnen leiden met een hogere kwaliteit van leven. SKF draagt er daarmee aan bij dat fysiotherapie mensen helpt een goed en actief leven te leiden.
Fysiotherapie richt zich op mensen die problemen ondervinden met het bewegend functioneren. Het heeft een positief effect op het activiteitenniveau van mensen en draagt daardoor bij aan de kwaliteit van leven van mensen. Fysiotherapie kent een geringe kapitaalintensiviteit: uitgedrukt in euro’s is het vele malen goedkoper dan andere interventies met hetzelfde doel. Maximaal exploiteren van de mogelijkheden die fysiotherapie biedt levert daardoor een grote bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen en aan het beheersen van de kosten van de Nederlandse Gezondheidszorg.

Kwaliteit

Vanuit bovenstaande visie borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt het bij aan het realiseren van doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.
Het Keurmerk ziet kwaliteit niet als een absoluut en objectief meetbaar gegeven. Kwaliteit kan daarom het beste worden afgemeten aan de gestructureerde wijze waarop zorgverleners werken aan de verbetering van hun kwaliteit van handelen. De beste methode om kwaliteit van zorg te faciliteren is fysiotherapeuten vanuit hun eigen drive laten werken aan kwaliteit in een lerende veilige omgeving en dat vervolgens aantoonbaar en inzichtelijk maken.
Werken aan kwaliteit doen Keurmerk therapeuten voor de patiënt, voor de maatschappij als geheel en voor hun eigen trots op het vak. Werken aan kwaliteit is een fundamentele, intrinsieke eigenschap van Keurmerk fysiotherapeuten en praktijken. Hoe te werken aan kwaliteit is een voortdurend proces van leren, discussiëren en bijstellen. Dat we werken aan kwaliteit staat niet ter discussie en wordt niet gestuurd door financiële motieven.

Herkenbaarheid

Het Keurmerk zorgt voor herkenbaarheid van bij haar aangesloten praktijk voor patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en overheid. Het begrip Keurmerk Fysiotherapie wordt onder deze stakeholders herkend als een synoniem voor betrouwbare ‘state of the art’ behandeling.
Vanuit deze uitgangspunten komt SKF op voor de belangen van het vak en meer specifiek voor haar deelnemers.