Zorgaanbieders bespreken inhoud zorgplan voortaan eerst met cliënt

17

Aanbieders van langdurige zorg moeten in de toekomst verplicht een bespreking organiseren met de cliënt bij aanvang van de zorgverlening. Hierin bespreken de cliënt en de zorgaanbieder samen de doelen van de zorgverlening. Ook overleggen ze over de manier waarop die doelen concreet bereikt kunnen worden, waardoor duidelijk wordt welke zorg en ondersteuning de cliënt precies gaat krijgen van de zorgaanbieder.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De zorgaanbieder legt de uitkomst van de bespreking vast in het zorgplan. Dit staat in het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd.

Hoewel de meerderheid van de zorgaanbieders aangeeft al met een zorgplan te werken, komen het profiel van de patiënt en zijn perspectief nu vaak nauwelijks aan bod. Veel zorgaanbieders betrekken de cliënt onvoldoende bij de invulling van het zorgplan. Met de toekomstige veranderingen in de financiering van de zorg, waarbij instellingen hun geld zullen krijgen op basis van de zorgzwaarte van hun cliënten, is dat wel nodig. Cliënt en zorgverlener krijgen in dat systeem de kans om samen in te vullen hoe de geïndiceerde zorg wordt geleverd. Dit levert meer flexibiliteit op. Dat vraagt wel om duidelijke inspraak voor de cliënt en een instrument om de uitkomsten van het overleg in vast te leggen.

Door het voorgestelde overleg met de cliënt, kan deze zoveel mogelijk meepraten over de invulling van zijn dagelijkse zorg en krijgt hij de mogelijkheid om zijn persoonlijke wensen kenbaar te maken. Het vastleggen hiervan in het zorgplan bevordert de transparantie. Dit alles sluit aan bij het voornemen in het Coalitieakkoord om te zorgen voor een sterkere positie voor de cliënt in de zorg.

Het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg verbetert niet alleen de positie van de cliënt. Het zet ook vanuit de wetgever een basisnorm voor zorgaanbieders die te weinig aandacht besteden aan het gebruik van zorgplannen. Bovendien krijgt de IGZ als toezichthouder meer inzicht in de manier waarop zorgaanbieders met hun cliënten omgaan als het gaat om de invulling van het zorgplan.

Dit besluit geldt alleen voor cliënten die langer dan drie maanden AWBZ zorg ontvangen. Ondersteuning die wordt verleend op basis van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging, valt niet onder het besluit.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Bron: Regering.nl

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

2 REACTIES

 1. Wat voor “zorgaanbieder” wordt hier bedoeld? Alleen AWBZ zorg? Of ook ziekenhuiszorg? Psychiatrische zorg, al dan niet klinisch? Verpleeghuiszorg aan demente bejaarden? Klinische zorg voor verstandelijk gehandicapten? Thuiszorg aan hulpbehoevenden, ook als men niet weet of de patiënt lang genoeg leeft om diens zorg als “langdurig” te mogen kenmerken, ook al is die zorg bij een terminale patiënt levenslang nodig? Fysiotherapeutische zorg, al dan niet klinisch, hoort dat er ook bij?
  En met die mensen moet een “bespreking” worden “georganiseerd”?
  Trouwens, bij wat voor soort aandoeningen? Lijst Borst?
  Tot welke leeftijd wordt de bespreking zo nodig met eventueel de ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) gevoerd, en tot welke mentale status, verstandelijke vermogens, mate van dementie is dat toegestaan? Wie bepaalt dat?
  En wat wordt verstaan onder “langdurige zorg”? Hoe lang is langdurig? En welke wichelroedeloper kan tevoren uitsluitsel geven over (de mate van) “langdurigheid”?
  Weer een kenmerkende Hollandse, bureaucratische en slecht uitvoerbare maatregel.

 2. Van de site van MinVWS:

  Zorgzwaarte
  De meeste zorgaanbieders werken nu ook al met een zorgplan. Alleen betrekken zij de cliënt te weinig bij de invulling hiervan. Inspraak van de cliënt is steeds meer nodig, zeker met het oog op de komende veranderingen in de financiering van de zorg (waarbij instellingen hun geld krijgen op basis van de zorgzwaarte van hun cliënten). Het zorgplan is een goed instrument om gemaakte afspraken vast te leggen.

  Langer dan 3 maanden
  Het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorggeldt alleen voor cliënten die langer dan 3 maanden AWBZ-zorg ontvangen. Hulp op basis van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), zoals huishoudelijke verzorging, valt niet onder het besluit.

  Meer info zal vast wel volgen.

Reacties zijn gesloten.