De ministerraad heeft op voorstel van minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel dat als doel heeft om het contracteren van zorg te bevorderen. Gecontracteerde zorg is zorg waarover afspraken zijn gemaakt tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de kosten en kwaliteit. Door vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg te verlagen wil VWS verzekerden met een naturapolis stimuleren om gebruik te maken van gecontracteerde zorg en zorgaanbieders aanmoedigen om contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. VWS is van plan deze verlaging in de eerste plaats toe te passen in de wijkverpleging en delen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Het kabinet ziet het contracteren van zorg als een belangrijk middel om zorg voor iedereen in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat wordt ook wel passende zorg genoemd. In afspraken tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar kan goed worden vastgelegd welke zorg passend is, en welke zorg dat juist niet is. Het belang van contractering in de zorg is door de coalitiepartijen vastgelegd in het Coalitieakkoord 2021-2025 “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Het inzetten van contractering om tot passende zorg te komen werd vervolgens onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een akkoord dat VWS in 2022 sloot met een groot aantal partijen in de zorg. Het wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering is onderdeel van dat Integraal Zorgakkoord.

Toegang tot zorgaanbieder zonder contract niet verhinderd

In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat de zorgverzekeraar verplicht is om verzekerden met een naturapolis een vergoeding te verstrekken voor zorgaanbieders die geen contract hebben met diezelfde zorgverzekeraar. Die vergoeding mag zodanig laag zijn dat verzekerden geprikkeld worden om naar een gecontracteerde zorgaanbieder te gaan, maar niet zo laag zijn dat het verzekerden verhinderd om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan. Dat laatste wordt het hinderpaalcriterium genoemd. In het nieuwe wetsvoorstel van VWS wordt de uitwerking van dit hinderpaalcriterium expliciet verankerd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Wetsvoorstel biedt ruimte voor uitzonderingen

Het wetsvoorstel maakt het daarnaast mogelijk, indien nodig, een (deel)sector van de zorg aan te wijzen en te regelen wat de hoogte van de vergoeding is die zorgverzekeraars aan hun verzekerden dienen te betalen voor zorg die ontvangen is van niet-gecontracteerde zorgaanbieders in die (deel)sector. Een aantal sectoren zal daarvan worden uitgezonderd, zoals de huisartsenzorg en acute zorg. Ook geldt een uitzondering als de zorgverzekeraar zijn zorgplicht niet is nagekomen. De vergoeding die de verzekerde ontvangt voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is dan gelijk aan de vergoeding op basis van een restitutiepolis.