Zorgverzekeraars willen zich ervoor inzetten om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. Als eerste ging de aandacht van zorgverzekeraars vanzelfsprekend uit naar die zorgaanbieders, die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette patiënten. Vorige week heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgverzekeraars aan onder meer ziekenhuizen en huisartsen laten weten hoe zij hen willen helpen. Eerder deze week informeerde ZN namens de zorgkantoren aanbieders van langdurige zorg. Vandaag informeert ZN met een brief alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Ook die zorgaanbieders willen zorgverzekeraars zo goed mogelijk ondersteunen. De inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraar zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zal ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium informeren en het gesprek over aan gaan.

Omdat wij begrijpen dat er aan uw kant behoefte bestaat aan zoveel mogelijk duidelijkheid, schetsen wij wel de hoofdlijn van wat wij uitwerken:

  • Voor de periode 1 maart tot 1 juni willen wij zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen.
  • Deze ondersteuning zal waar nodig de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Wij verwachten u hierover volgende week uitsluitsel te kunnen geven.
  • Wij zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden.
  • Wij streven naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Aan de uitwerking hiervan wordt momenteel gewerkt, waar nodig zullen wij daarover contact opnemen met de betrokken brancheorganisaties en beroepsgroepen.

De randvoorwaarden die daarbij gelden zijn op hoofdlijnen:

  • Met het ministerie van VWS is overeengekomen dat zorgaanbieders die van deze ondersteuning gebruik gaan maken, daarmee afzien van een beroep op de algemene regelingen die het Rijk openstelt voor bedrijven en zelfstandigen.
  • Zorgaanbieders die van de regeling gebruik maken committeren zich eraan dat zij zoveel mogelijkde reguliere zorg blijven leveren met aandacht voor doelmatigheid en gepast gebruik en dat zij alle zorg goed blijven registreren. Ook verwachten wij dat er binnen de bestaande overheidsmaatregelen een aantoonbare inzet is voor maximale inzet van zorg op afstand. Tevens zullen zij in de periode van vraaguitval in hun reguliere werk, waar nodig beschikbaar zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg in deze moeilijke tijd, zowel door personele inzet als door middel van faciliteiten en hulpmiddelen.
  • Zorgaanbieders die gebruik maken van deze regeling streven zowel op de korte als op de langere termijn instandhouding van de capaciteit na (personeel en middelen).

Uitgangspunt is dat de combinatie van deze maatregelen met het inlopen van wachtlijsten na de coronacrisis voor de betrokken zorgaanbieders niet leidt tot een financieel voordeel.

Zoals aangegeven richten wij ons met deze maatregelen nu op zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Wij realiseren ons dat ook zorgaanbieders die geen contract hebben afgesloten soortgelijke problemen kunnen ondervinden. Omdat het voor ons nu niet goed mogelijk is om ook voor hen een centrale regeling te maken, adviseren wij hen in eerste aanleg een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen. Wanneer zij denken daarop aanvullend ondersteuning nodig te hebben, kunnen zij zich wenden tot een van de zorgverzekeraars. De komende periode zullen wij waar nodig en mogelijk ook voor deze groep met nadere voorstellen komen.

Verder zullen alle zorgverzekeraars ten aanzien van alle zorgaanbieders ervoor zorgen dat:

  • declaraties voor verleende zorg zo snel mogelijk worden betaald;
  • het aanvraagproces voor machtigingen waar mogelijk nog verder wordt versneld;
  • controles gepast worden ingezet, rekening houdend met de genomen crisismaatregelen zodat zorgtaken nu niet onnodig worden belemmerd.

Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na ? juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zullen wij u in een later stadium informeren en het gesprek met u aangaan.

Wij hopen dat de inhoud van deze brief voor dit moment voldoende duidelijkheid biedt en doen ons uiterste best om u volgende week nader te informeren.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl