Het onderzoek waarover de NZa in deze rapportage schrijft, is een vervolg op een van de aanbevelingen uit de monitor contractering paramedische zorg 2020, die eerder met uw Kamer is gedeeld. Uit deze monitor kwam naar voren dat paramedici graag meer duidelijkheid willen over de opbouw van het tarief en hoe dit in relatie staat tot de kosten voor de zorg en de eisen die worden gesteld aan zorg. Ook concludeerde de NZa in de monitor dat veel paramedici ontevreden zijn over de hoogte van de tarieven.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De NZa concludeert in dit onderzoek dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars vanuit verschillende invalshoeken aankijken tegen transparantie van tarieven. De NZa schrijft dat meer transparantie over de (totstandkoming van) de tarieven niet zal bijdragen aan een beter contracteerproces. Een onderbouwing van het tarief per component kan een sturende werking hebben op de besteding door zorgaanbieders, die niet per se in het belang van de zorgverlening aan patiënten is. Bovendien verwacht de NZa dat deze onderbouwing de discussie over de hoogte van tarieven dan naar de onderliggende componenten zal verschuiven.

De NZa constateert dat het goede gesprek over hoe het tarief voor de zorg in verhouding staat tot kwaliteit en inhoud van de geleverde zorg nog onvoldoende tot stand komt. De NZa geeft aan dat dit gesprek niet primair moet gaan over de hoogte van tarieven en het uitvoeren van behandelingen, maar over de beloning van de kwaliteit van zorg, de inhoud van de zorg en de toegevoegde waarde voor de patiënt. Dit vraagt van zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders een andere benadering van onderlinge gesprekken en een gezamenlijke visie.

De NZa zet zelf in op een aanpassing van de bekostigingsstructuur, waarbij niet de productie maar de uitkomsten voor de patiënt en het samen organiseren van zorg centraal staan. Deze structuur zal zich richten op het belonen van passende zorg, waarover de NZa eerder een advies uitbracht. Daarbij tekent de NZa wel aan dat de aanspraak dit nu gedeeltelijk in de weg staat.

In de rapportage constateert de NZa dat het belangrijk is dat partijen met elkaar in gesprek gaan over een gezamenlijke toekomstvisie waarin passende zorg centraal staat. In de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 is de inhoudelijke richting die partijen gezamenlijk onderschrijven voor de periode 2019-2022 vastgelegd. De juiste zorg op de juiste plek – een van de elementen uit passende zorg – staat in deze afspraken centraal. Er wordt onder meer gewerkt aan het beter inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg. Ik ben in het kader van de bestuurlijke afspraken voortdurend en constructief met alle betrokken partijen in gesprek.

De NZa constateert tevens dat de aanspraak voor paramedische zorg niet altijd ondersteunend is aan de beweging naar passende zorg. Deze constatering heb ik eerder ook met betrokken partijen gedaan. Daarom is voor de aanspraak fysio- en oefentherapie recent een apart traject gestart. Dit traject is een vervolg op het overgangstraject systeemadvies fysio- en oefentherapie, dat op advies van het Zorginstituut afgelopen zomer is stopgezet. Op dit moment werk ik samen met betrokken partijen – beroepsgroepen, zorgverzekeraars, Patiëntenfederatie en het Zorginstituut – aan een plan van aanpak. Dit moet uiteindelijk leiden tot een onderbouwing en concretisering van de verwachte meerwaarde van fysio- en oefentherapie. Op basis hiervan kan een nieuw kabinet besluiten om de aanspraak – indien nodig – anders in te richten. Hierover is uw Kamer reeds geïnformeerd.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge

Download het rapport (PDF)

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl